Pravila privatnosti

STAN GRAD d.o.o. vodi računa o zaštiti osobnih podataka nalogodavaca i poduzima sve potrebne mjere u skladu s obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR. Informacijski sustav zaštićen je sukladno praksama i standardima. Podatke obrađujemo zakonito i transparentno te je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podaci prikupljeni a obrađuju se samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu. Osobne podatke nalogodavca STAN GRAD d.o.o. čuva samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (radi ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva i interesa). Pristup vašim osobnim podacima imaju isključivo ovlaštene osobe agencije STAN GRAD d.o.o. i partneri koji nam pružaju informatičku i poslovnu podršku (izvršitelji obrade) kao i nadležna tijela u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava RH odnosno Agencija za zaštitu osobnih podataka - AZOP).

Voditelj obrade osobnih podataka je STAN GRAD d.o.o. sa sjedištem u Velikoj Gorici, K.Š. Đalskog 29, OIB 98168275208
Kontakt za upite: K.Š. Đalskog 29, 10410 Velika Gorica, adresa e-pošte: info@nekretnine-stangrad.hr

STAN GRAD d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti privatnost nalogodavca i obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni radi:
-      izvršenja ugovornih obveza
-      zadovoljenja legitimnih interesa posrednika (vođenje sudskih postupaka, otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara, postupanja u svezi Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i provođenja svih drugih zakonskih obveza, odgovora na upite i komentare nalogodavca)
Voditelj obrade osobnih podataka STAN GRAD d.o.o. neće vršiti obradu osobnih podataka nalogodavca bez privole nalogodavca. Privolom nalogodavca se smatra njegov potpis na posrednički ugovor za kupce ili prodavatelje. Privola nalogodavca je dana voditelju obrade neuvjetovano i slobodnom voljom nalogodavca. Nalogodavac zadržava pravo da danu privolu za obradu osobnih podataka opozove u svakom trenutku. Zahtjev za povlačenje privole nalogodavac treba poslati na gore navedene kontakte voditelja osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja. Ako vaši osobni podaci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom. Voditelj obrade osobnih podataka STAN GRAD d.o.o. obrađuje one osobne podatke koje prikupi tijekom poslovnog odnosa, a to su ime, prezime, OIB, adresa, podaci o nekretnini i sl. Ako je potrebno za izvršenje poslovnih aktivnosti, voditelj obrade osobnih podataka, podatke prikuplja i iz javnih izvora i servisa (Sudski registar, Zemljišne knjige, Katastar, FINA i sl.) ili ih na zakonit način  prikuplja od strane drugih ugovornih partnera ili trećih osoba. Nalogodavac nije obvezan posredniku dostaviti svoje osobne podatke ali u tom slučaju posrednik neće moći s nalogodavcem zaključiti ugovorni odnos i ispunjavati svoje obveze kao posrednik. Ako osobni podaci nalogodavca više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom. Ako nalogodavac želi pristupiti svojim osobnim podacima ili smatra da je došlo do nepravilnosti u obradi njegovih osobnih podataka, može uputiti pismeni prigovor na gore navedenu adresu ili e-mail adresu.