16.07.2019

Általános feltételek

Az ingatlanügynöki törvénnyel ("NN" 107/07. Sz.) összhangban a közvetítő STAN GRAD d.o.o., Malinska, Dubašljanska 134, MB 01598066, OIB 98168275208, székhelye Velika Gorica, K.Š. Đalskog 29 a következőket hozta

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Az általános üzleti feltételek szabályozzák a STAN GRAD d.o.o. mint közvetítő és a természetes vagy jogi személy, mint megbízó - aki megállapodást köt a közvetítővel- közti munkakapcsolatot. A közvetítői szerződés megkötésével a megrendelő megerősíti, hogy ismeri és egyetért a közvetítő STAN GRAD d.o.o. üzleti feltételeinek rendelkezéseivel.

STAN GRAD d.o.o. engedéllyel rendelkező kereskedelmi társaság, amely megfelel az ingatlanügynöki tevékenység feltételeinek, és be van jegyezve az ingatlanügynökök nyilvántartásába a Horvát kereskedelmi Kamarában. A STAN GRAD d.o.o. engedéllyel rendelkező ingatlanügynököt alkalmaz, aki be van jegyezve a Horvát Kereskedelmi Kamara Ingatlanközvetítőinek névjegyzékébe. A közvetítőnek   a STAN GRAD d.o.o.-nak a CROATICA OSIGURANJE d.d.o. biztosítónál van felelősségbiztosítása arra az esetre, ha a megbízónak vagy egy harmadik félnek az ingatlanközvetítési tevékenység során estlegesen kárt okozna.

A MEGBÍZÓ
Ezen feltételek alapján a megbízó természetes vagy jogi személy, aki az aláírója a Közvetítési megállapodásnak. A megbízó ezen feltételek szerint egy olyan jogi személy is, amelyben az a természetes személy, aki az alkuszmegállapodás aláírójaként tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, vagy jogosult a jogi személy képviseletére akkor is, ha a természetes személy írta alá saját nevében és saját számlájára a Közvetítési szerződést. A természetes személy, mint a Közvetítési megállapodás aláírója, egyetemlegesen felel a felmerült kötelezettségekért azzal a jogi személlyel, amelynek nevében aláírta a Közvetítési megállapodást.

Ajánlat
STAN GRAD d.o.o. közvetítő ajánlata azon az információn alapul, amelyet a közvetítő írásban vagy szóban kapott a megbízótól - az eladótól. A közvetítő STAN GRAD d.o.o. fenntartja annak lehetőségét, hogy az ingatlan leírásában és árában olyan hiba forduljon elő, amely helytelen adatok vagy az eladó eladási feltételeinek változásai miatt következhet be, és annak lehetőségét, hogy a meghirdetett ingatlant már eladták, vagy a tulajdonos elállt az eladástól anélkül, hogy a közvetítőt időben értesítette volna.

Közvetítés az ingatlanok értékesítésében
Amikor az eladó a közvetítőtől a STAN GRAD d.o.o.-tól az ingatlan értékesítésére során közvetítői szolgáltatást kér, a közvetítő megtekinti az ingatlant, és megvizsgálja az ingatlan tulajdonjogát igazoló dokumentációt. A bróker ezután megismerteti az eladót az ingatlan átlagos piaci árával, és megállapodik az eladóval az ingatlan áráról és az eladással kapcsolatos egyéb részletekről. A fentiek után a bróker ingatlanközvetítői szerződést köt az eladóval. Az ügyfél - az eladó - jóváhagyásával a bróker lefényképezi az ingatlant, hogy jobban bemutathassa a potenciális vásárlóknak. A közvetítő figyelmezteti az ügyfelet – eladót, a nyilvánvaló hiányosságokra és a lehetséges rizikókra az ingatlan rendezetlen földhivatali státuszával kapcsolatban, a bejegyzett valós jogokkal és harmadik feleknek az ingatlannal kapcsolatos egyéb jogaival, valamint a jogi ügyletek korlátozásával kapcsolatos nyilvánvaló hiányosságokra és lehetséges kockázatokra.

A STAN GRAD d.o.o. közvetítő kötelezettségei a megbízó - eladó felé a következők:
 • gondosan tájékoztassa az eladót a potenciális vevőkkel való közvetítés lehetőségeiről,
 • hirdetni az ingatlant az alkusz által meghatározott módon,
 • hajtsa végre az ingatlan piaci bemutatásához szükséges intézkedéseket,
 • megőrizni a megbízó személyes adatait, és a megbízó írásbeli megbízására üzleti titokként kell megőrizni azokat az ingatlan adatokat, amelyeket közvetít, vagy amellyel kapcsolatban állnak,
 • tájékoztatja az ügyfelet a tervezett munkavégzéssel kapcsolatos minden körülményről,
 • kapcsolatba hozni az ügyfelet egy harmadik személlyel - az ingatlan vevőjével,
 • közvetítsen a szóban forgó ingatlanok adás-vételéről szóló megállapodás megkötéséhez szükséges tárgyalásokon,
 • előkészítő intézkedéseket hajtson végre az előszerződések vagy az ingatlanok eladására irányuló szerződések előkészítésére,
 • részt venni az ingatlan vételárának és átadásának kifizetésében.
 • A megbízó - eladó kötelezettségei a Stan Grad d.o.o. közvetítővel szemben a következők:
 • közvetítői megállapodást köt a STAN GRAD d.o.o. brókerrel,
 •  pontos információkat kell szolgáltatnia a brókernek az ingatlanokról, és hozzáférést kell biztosítania a tulajdonjogát igazoló összes dokumentumhoz, azaz a brókercég tárgyát képező ingatlanhoz való joghoz,
 • lehetővé tegye a brókernek, hogy lefényképezze az ingatlant, vagy átadja a brókernek a megfelelő minőségű fényképeket, és megismerteti a kérdéses ingatlannal kapcsolatos összes körülménnyel,
 • a brókernek és a közvetített ügylet megkötésében érdekelt harmadik félnek biztosítania kell az ingatlan bejárását a bróker jelenlétében,
 • tájékoztatja a brókert a közvetített ingatlanokkal kapcsolatos minden változásról, amely különösen az ingatlan leírására, a tulajdonosi állapotra és az árra vonatkozik,
 • ha a közvetítő - az megbízóval egyetértésben - elvégzi számára a közvetítés tárgyát képező munkával kapcsolatos egyéb intézkedéseket, a megbízó köteles megtéríteni a közvetítőnek a ténylegesen felmerülő költségeit.
Az ingatlanvásárlási közvetítés szolgáltatásáért a közvetítő STAN GRAD d.o.o. felszámolja azt a díjat a megrendelő fél-eladónak, a közvetítő által a megrendelő fél-eladóval kötött közvetítői szerződésnek megfelelően, amelyben a közvetítői díj összegében megállapodtak. A közvetítői díjat teljes egészében az előlegnél, vagy az ingatlanértékesítésről szóló előzetes megállapodás aláírásának napján, vagy a szerződés aláírásakor kell felszámítani, ha az ingatlan értékesítéséről szóló előzetes megállapodás nincs aláírva azzal, hogy a bróker fenntartja a jogot, hogy a vevőtől is bróker díjat számítson fel ingatlanvásárláskor. Megrendelő - az eladó elismeri a közvetítést, azaz a közvetítő teljes egészében gyakorolja a megállapodott közvetítői díjhoz való jogot abban az esetben is, ha a megrendelő fél előzetes szerződést, illetve adásvételi szerződést köt a közvetítőn keresztül vitt vevővel, a vevő családtagjaival vagy egy vállalattal, amely a vevő tulajdonát képezi, illetve amelyben a vevőnek  befolyása van.

Közvetítés az ingatlanvásárlás terén
Amikor a vevő a közvetítőtől STAN GRAD d.o.o.-tól megkéri a közvetítés szolgáltatását ingatlanvásárlásra, az alkusz szerződést köt a vevővel az ingatlan közvetítéséről. Ezután a bróker STAN GRAD d.o.o. és a vevő - a megbízó megállapodik az ingatlan értékesítésének összes feltételében, például a vételárban, a vételár megfizetésének módjában, a birtokba vételben és egyebekben.

A közvetítő, STAN GRAD d.o.o. kötelezettségei a megbízó -vevő felé a közvetítői szerződés aláírása után a következők:
 • találjon megfelelő ingatlant és mutassa meg a megrendelőnek - vevőnek,
 • hozza a megbízót - a vevőt kapcsolatba az ingatlan eladójával,
 • bemutatni a megbízónak - a vevőnek az eladás tárgyát képező ingatlan tulajdonjogának igazolását,
 • előkészítő tevékenységek végrehajtása az ingatlan-értékesítésre vonatkozó előszerződések vagy szerződések előkészítésére,
 • megszervezi a közjegyzőnél az előszerződés, illetve az adásvételi szerződés aláírásának hitelesítését,
 • jelen van az adásvétel árának kifizetésénél és az ingatlan átadás-átvételénél.

A megbízó kötelezettségei a STAN GRAD d.o.o. közvetítővel szemben a következők:
 • a közvetítő ajánlatait és értesítéseit- a vevőnek üzleti titokként kell őriznie, és csak a közvetítő írásbeli jóváhagyásával adhatja át azokat harmadik félnek,
 • abban az esetben, ha az ügyfél már ismeri a közvetítő által neki felajánlott ingatlanokat, köteles haladéktalanul tájékoztatni erről a közvetítőt.
Az ingatlanvásárlási közvetítés szolgáltatásáért a közvetítő a STAN GRAD d.o.o. díjat számol fel a megbízó félnek-vevőnek a közvetítő által a megrendelő fél-vevővel kötött közvetítői szerződésnek megfelelően, amelyben a közvetítői díj összegében megállapodtak. A közvetítői díjat teljes egészében   az előlegnél (előleg), vagy az ingatlan értékesítéséről szóló előzetes megállapodás aláírásakor, illetve a szerződés aláírásakor számítják fel amennyiben nincs megkötve az ingatlan eladásáról szóló előzetes megállapodás azzal, hogy a bróker fenntartja  a jogát, hogy  közvetítői díjat számoljon fel az eladónak is a megbízóval kötött adásvételi szerződésben megállapítottak szerint. Megbízó - a vevő elismeri a közvetítést, vagyis a közvetítő teljes egészében jogosult a megbeszélt közvetítői díjra, abban az esetben is, ha a megbízó – vevő, a megbízó-vevő családtagja, a vevő -megbízó tulajdonában lévő cég, illetve a cégben befolyással bíró vevő-megbízó, előszerződést, illetve adásvételi szerződést köt az eladóval, akivel a megbízó-vevő a közvetítő közvetítésén keresztül került kapcsolatba.

Az Ügyfél köteles  megállapodott közvetítői díj kétszeresét fizetni a Brókernek, ha a Bróker beleegyezése és tudta nélkül ő vagy a vele közeli, vagy vele rokon személy a közvetítői szerződés aláírásának napjától, annak  lejártától számított 24 hónapig terjedő időszakban egy olyan harmadik személlyel  köt adásvételi szerződést, akivel a közvetítő által lépett kapcsolatba és az acélja, hogy megszerezze a Megbízó vagy egy vele közeli vagy vele rokon személy tulajdonjogát azon ingatlan felett, amelyre a közvetítés szólt.

A közvetítői szerződés 48 hónapos időtartamra jön létre. A szerződés és a Megbízó által adott beleegyezés bármikor írásban felmondható, feltéve, hogy a visszavonás nem ellentétes a jóhiszeműség és az őszinteség elvével. A szerződés felmondásának eljárása ebben a tekintetben nem eshet viharba               azzal a szándékkal, hogy az Ügyfél vagy a hozzá közel álló személyek, vagy rokonok megfosszák az alkust a megbeszélt közvetítői díjtól. Ilyen esetben az Ügyfél köteles kifizetni a Brókernek a megállapodott közvetítői díj kétszeresét.

KÖZVETÍTŐI DÍJ
A közvetítő a közvetítői díj teljes jogát a közvetített ügylet megkötésének pillanatában (az Előzetes szerződés vagy a Szerződés aláírásával) szerzi meg, amellyel a megbízó vállalta a közvetített jogügylet megkötését. A díjat a közvetítőnek egyidejűleg vagy közvetlenül annak a jogügyletnek a megkötését követően fizetik ki, amelyre a közvetítő közvetített.

Jogi ügylet akkor tekinthető megkötöttnek, ha a megbízó és egy harmadik fél megállapodott a szerződés tárgyában és az árban is, illetve a szerződés, előszerződés megkötésekor és / vagy a közvetített jogügylet előlegének letétbe helyezésekor. E feltételek szerint a közvetített jogügylet az is, amikor az ügyfél szerződést, illetve előszerződést köt és / vagy letétet fizet egy harmadik félnél, amellyel a bróker hozta össze, egy a harmadik fél vagy annak családtagjai tulajdonában lévő ingatlanok kapcsán, annak ellenére is, hogy nincsenek feltüntetve a közvetítői szerződésben.

A közvetítői díj magában foglalja a közvetítő, a STAN GRAD d.o.o.  összes költségét, ami a közvetítés során felmerült. Ez nem vonatkozik azon munkák költségeire, amelyek abban az esetben merülnek fel, amikoris a közvetítő megállapodik az ügyféllel a közvetítés tárgyát képező munkával kapcsolatos egyéb szolgáltatások elvégzéséről, amelyek nem tartoznak a szokásos közvetítési tevékenységek körébe. A közvetítői díj összegét az egyes megbízókkal kötött brókeri szerződés külön határozza meg.


 STAN GRAD d.o.o. közvetítői árlistája
A közvetítés típusa Közvetítői díj megfizetésének kötelezettje A vételár összegének százaléka
VÉTEL ÉS ELADÁS Ügyfél - eladó
+
Ügyfél - vevő
1-8%, de legalább 7.500,00 HRK
ELADÁS Ügyfél - eladó 1 - 4%, de legalább 7.500,00 HRK
VÁSÁRLÁS Ügyfél - vevő 1 - 4%, de legalább 7.500,00 HRK
CSERE Ügyfél - ingatlan tulajdonos 1
+
Ügyfél - ingatlan tulajdonos 2
1-8%, de legalább 7.500,00 HRK
Az áfát nem tartalmazza a közvetítés ára


A személyes adatok védelme
STAN GRAD d.o.o. gondoskodik a megbízó személyes adatainak védelméről, és minden szükséges intézkedést megtesz a horvát törvényben és az adatvédelemről szóló általános rendeletben (EC 2016/679) - GDPR előírt kötelezettségeknek megfelelően. Az információs rendszer védve van összhangban a gyakorlatokkal és a szabványokkal. Az adatokat legálisan és átláthatóan kezeljük, és a feldolgozás csak arra a célra korlátozódik, amelyre az adatokat gyűjtötték, és csak azokat az adatokat dolgozzák fel, amelyek erre a célra szükségesek. Az ügyfél személyes adatait a STAN GRAD d.o.o. csak annyit ideig őrzi meg , amig a feldolgozás célja megvalósul, kivéve azokat az eseteket, amikor a személyes adatok hosszabb tárolására vonatkozó előírások köteleznek minket, vagy ha jogos érdekeink ezt megkövetelik (jogi igények és érdekek elérése vagy védelme érdekében). Csak a STAN GRAD d.o.o.  Ön személyes adataihoz kizárólagosan a STAN GRAD d.o.o ügynökség felhatalmazott tagjai és azok a partnerek férhetnek hozzá akik informatikai és üzleti támogatást nyújtanak számunkra (feldolgozók), valamint az illetékes hatóságok a hatáskörükbe tartozó tevékenységek végzése céljából (például a Horvát Köztársaság adóhatósága vagy a személyes adatok védelmével foglalkozó ügynökség - AZOP).

A személyes adatok feldolgozásának vezetője a STAN GRAD d.o.o. melynek székhelye: Velika Gorica, K.Š. Đalskog 29, OIB 98168275208
Kapcsolattartási hely: K.Š. Đalskog 29, 10410 Velika Gorica, e-mail cím: info@nekretnine-stangrad.hr

STAN GRAD d.o.o. a személyes adatok feldolgozásának vezetőjeként védi az ügyfél magánéletét, és csak azokat a személyes adatokat dolgozza fel, amelyek szükségesek:
 • szerződéses kötelezettségek teljesítése végett
 • A közvetítők jogos érdekeinek kielégítése végett (bírósági eljárás lefolytatása, bűncselekmények elkövetőinek felderítése és a csalás megakadályozása, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvény, az ingatlanügynöki tevékenységről és minden egyéb jogi kötelezettség végrehajtásáról szóló törvény összefüggésében) .
A személyes adatok feldolgozásának vezetője a STAN GRAD d.o.o. nem kezeli a megbízó személyes adatait a megbízó beleegyezése nélkül. A megbízó beleegyezésének a vevők vagy az eladók közötti közvetítői szerződés aláírását tekintik. A megrendelő fél hozzájárulását feltétel nélkül és a megrendelő szabad akaratából kapja meg a feldolgozás vezetője. Az Ügyfél fenntartja a jogot, hogy a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonásának kérelmét az ügyfélnek meg kell küldenie a személyes adatkezelő fent említett kapcsolattartóinak. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. Ha személyes adatai a továbbiakban nem lesznek szükségesek a fenti cél teljesítéséhez, azokat megsemmisítik, kivéve, ha a törvény további tárolást ír elő. A személyes adatok feldolgozásának vezetője STAN GRAD d.o.o. feldolgozza azokat a személyes adatokat, amelyeket az üzleti kapcsolat során gyűjtött, nevet, vezetéknevet, OIB-címet, címet, ingatlanadatokat stb. Ha az üzleti tevékenység végzéséhez szükséges, a személyes adatok feldolgozásának vezetője nyilvános forrásokból és szolgáltatásokból, (Bírósági nyilvántartás, földhivatali nyilvántartás, kataszter, FINA stb.), vagy más szerződéses partnerektől, illetve harmadik féltől gyűjt jogszerűen adatok. A megbízó nem köteles személyes adatait a közvetítőnek benyújtani, de ebben az esetben a közvetítő nem lesz képes szerződéses viszonyt kötni a megbízóval és teljesíteni közvetítői kötelezettségeit. Ha a megbízó személyes adatai a továbbiakban nem lesznek szükségesek a fenti cél teljesítéséhez, azokat megsemmisítik, kivéve, ha a törvény az adatok további őrzését írja elő. Ha az ügyfél hozzáférni kíván személyes adataihoz, vagy úgy véli, hogy szabálytalanság történt a személyes adatainak feldolgozása során, írásbeli panaszt küldhet a fenti címre vagy e-mail címre.

Záró rendelkezés
A megrendelő és a közvetítő a STAN GRAD d.o.o közti kapcsolatát illetően, ami   nem szabályozott  a jelen Általános Szerződési Feltételekkel vagy a közvetítői szerződéssel sem szabályozott, az Ingatlanügynöki törvény és a polgári kötelezettségekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az esetleges vitákban a  krki bíróság az illetékes.